Naturvårdsinsatser på Kullaberg

Nu ska Länsstyrelsen Skåne ta ett stort steg för att utveckla de fantastiska värden som finns på östra Kullaberg. Det finns mycket unik på Kullaberg. Vi kommer att fokusera på skogen. Vi tog ett nytt beslut om bevarandeplan för natura 2000 år 2017. Och ett nytt naturreservatsbelsut år 2020. Nu har det blivit dags att ta ner den inplanterade gran och lärk som finns till följd av tidigare skogsbruk. Istället vill vi ge plats åt den, ekologiskt sett, mycket viktiga ädellövsskogen. Den har sin naturliga utbredning i Skåne. Vi vill gynna bok, ek, skogslönn, lind och ask.

Naturvårdsinsatser på Kullaberg
Naturvårdsinsatser på Kullaberg

Vi kommer också göra insatser för bryn, alltså övergången mellan skog och öppen mark. För att de ska bli mer artrika. Vi kommer också göra insatser för gamla träd med vida kronor och friställer dem så att de får mindre konkurrens från andra träd. Vi kommer jag insatser för att skapa luckor i skogen. Samt skapa mer död ved. På sina ställen så innebär det ganska omfattande insatser. Vi kommer arbeta med skogsmaskiner och fälla flera hundra träd utspridda på olika områden. En del arbeten sker nära stigarna. Under hösten och vintern är det väldigt viktigt att tänka på säkerheten. Att alla respekterar avspärrningar vi sätter upp i skogen. Vi är medvetna om att en del av er som rör er här på Kullaberg uppskattar och använder gran- och lärkskogen. Men när det gäller naturvärdena och biologisk mångfald så är det så att ädellövskogen är oerhört mycket mer värdefull. Det finns inte mycket naturlig ädellövskog kvar i Sverige eller i Europa. Nu har vi möjlighet här på östra Kullaberg att skapa ett stort sammanhängande ädellövskogsområde.

Ädellövsskogen är en av de mest artrika skogstyperna i Sverige. På Kullaberg har vi mycket värdefulla områden med både näringsrik och näringsfattig: Bok och ekskog. Ädellövskog i branter och mindre partier av svenlövskog. Exempel på viktiga arter som finns i den här livsmiljöerna är: Månviol. Skogsveronika. Mindre flugsnappare och mindre hackspett. Att avverka skog innebär det blir en del tomma ytor. Det kommer att se tråkigt ut i början. Men ha tålamod. Får vi gör dessa insatserna för att skapa mer av det som är unikt för Kullaberg. Efter några år kommer det komma upp en ny generation av ädelövskog.

På de större ytorna plantera Länsstyrelsen nya ädellövträd. På de mindre ytorna låter vi ädellövplantor växa upp av sig själv. Det finns en enorm potential på Kullaberg för att skapa stora sammanhängande ädellövskogar. Nu har vi möjlighet att ta vara på den potentialen.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *